NASZE PROJEKTY

Pomagając innym, pomagamy
równocześnie samemu sobie…

Drogowskazy AJUKM

Projekt „Drogowskazy AJKUM” realizowany jest w ramach w Projektu grantowego: Inkubator Włączenia Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem innowacji jest stworzenie i przetestowanie systemu nawigacji po budynkach użyteczności publicznej (głównie centrach leczenia specjalistycznego, np. onkologicznego). System opierał się będzie na sieci check pointów, składającej się z powiązanych wzajemnie urządzeń, zamontowanych na trwałe do ściany, które za pomocą dedykowanej aplikacji będą wskazywały drogę do siebie nawzajem nawigując „krok po kroku” użytkownika. Dzięki niemu, pacjenci i użytkownicy o obniżonej percepcji spowodowanej chorobą, wiekiem czy brakiem osoby towarzyszącej będą w stanie poruszać się po budynku i bez problemu odnajdować interesujące ich pomieszczenia.
Główną grupą docelową proponowanego rozwiązania są pacjenci onkologiczni. W codziennych działaniach, prócz zmagania się z chorobą nowotworową muszą zmierzyć się z rozbudowanymi wymogami współpracy podczas leczenia w specjalistycznych placówkach leczenia nowotworów. Rozbudowane architektonicznie budynki pełne zaułków, przejść, wind powodują dużo dezorientacji i stresu związanego z poruszaniem się. Pacjent musi przemieszczać się pomiędzy różnymi jednostkami a niejednokrotnie jest zmęczony, obolały i przytłoczony prowadzonym leczeniem. Jego percepcja jest znacznie obniżona. Dodatkowo szukanie odpowiedniego miejsca wzbudza stres, który nie jest sprzymierzeńcem procesu leczenia.

CSR – Czas na Sieciowanie, współpracy Rozkręcanie

Projekt „CSR – Czas na Sieciowanie, współpracy Rozkręcanie” realizowany w okresie 06-12/2022.

Celem projektu jest opracowanie modelu niwelującego problemu niechęci pracodawców do zatrudniania kobiet, zwłaszcza z grup zagrożonych ryzykiem oraz zachęci organizacje społeczne – wspierające kobiety doświadczające wykluczenia, w podjęciu współpracy z biznesem w kierunku aktywizacji zawodowej swoich podopiecznych.
Korzyści współpracy obu sektorów z użytkowania ww. rozwiązania to:

  • przygotowanie pracodawcy do zatrudnienia pracowniczki ze szczególnymi potrzebami (np. z niepełnosprawnością, samotnie wychowującą dziecko, opiekującą się rodzicem);
  • obycie pracowników danej firmy z różnymi cechami powodującymi wykluczenie kobiet z rynku, podniesienie ich świadomości w wykonywaniu pracy zespołowej z osobą dotkniętą stygmatem bycia kobietą z daną niepełnosprawnością, doświadczającą przemocy, wychowującej samodzielnie dziecko z niepełnosprawnością;
  • zachęcenie organizacji lokalnych wspierających kobiety do nawiązania współpracy z biznesem w kierunku aktywizacji zawodowej swoich podopiecznych

Pomysł skierowany jest dla wszystkich przedsiębiorstw na rynku pracy, które zauważą i rozumieją ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu w obszarze ważnym dla naszego województwa śląskiego – wspierania rozwoju zawodowego kobiet oraz organizacje skupiające się na wsparciu kobiet obarczonych barierami utrudniającymi aktywizację w zatrudnianiu. Ajkum trwale współpracuje w realizacji działań CSR z Samsic Polska sp. z o.o. zatrudniającą ok 2000 pracownic/ów.
Ważnym aspektem jest fakt, że model sieciowania firmy będą mogły wdrożyć przy zaangażowaniu minimalnych kosztów. Dlatego jest to rozwiązanie również dla mikro i małego biznesu. Najważniejsze jest samo zaszczepienie idei.
Będziemy poprzez opracowany model ułatwiać działom HR diagnozowanie potencjału działających lokalnie ngo`s, nawiązywanie trwałej współpracy ułatwiającej edukację i przygotowanie pracodawcy pod kątem organizacji bezpiecznego, trwałego miejsca zatrudnienia, uwrażliwienia go na problemy, którymi mogą być obarczone kobiety z grup ryzyka.

Graj o tron

Projekt innowacyjny, którym jest specjalnie zaprojektowana gra szkoleniowa rozwijająca kompetencje managerskie kobiet. Chcemy wyposażyć kobiety w wiedze jak zarządzać i budować zespół w oparciu o własny styl zarządzani.

Dlaczego innowacja ma formę gry a nie tradycyjnego szkolenia?

Gry to jedne z nielicznych narzędzi szkoleniowych, które skutecznie wpływają na postawy. Doświadczenie gry jest bardzo intensywne. Dzięki temu osoby utrwalają wiedzę i zachowują postawy, które wykształciły podczas szkolenia.
Gra będzie składać się z następujących elementów: plansza do gry, karty z pytaniami, karty wartości, karty role – wersja pdf online.
O jej unikalności świadczy: Tematyka, którą porusza oraz możliwość w jaki sposób można jej użyć. Może służyć zarówno jako narzędzie do pracy z grupą, pracy indywidualnej oraz samorozwoju.
Dotyka realnego problemu, który wpływa na jakość życia, rozwój i ogólną satysfakcję kobiet na rynku pracy. Nie spotkałyśmy się do tej pory z narzędziem, które byłoby realnym wparciem w poprawie wyżej wymienionych aspektów.
Odbiorcą innowacji są kobiety w wieku 30+, zdolne do podejmowania aktywności zawodowych. Mogą to być zarówno kobiety aspirujące do pracy na stanowiskach kierowniczych jak i kobiety już na nich będące.
Całkowita indywidualizacja procesu może przynieść różnorakie efekty. Uczestniczka może zarówno odkryć w sobie potencjał do pełnienia nowych ról zawodnych i chęci rozwoju, a może również uznać, że moment zawodowy w którym się teraz znajduje jest dla niej odpowiedni i nie chce zmian. Te dwa efekty, choć różnorodne, przynoszą dla Uczestniczki korzyść w postaci zwiększenia świadomości i możliwości kierowana ścieżką kariery.
Jeśli uczestniczka na podstawie przeprowadzonej gry szkoleniowej, oceny procesu za pomocą arkuszy kompetencji stwierdzi, że może aspirować do pełnienia funkcji kierowniczych – będzie wyposażona w odpowiednie narzędzia aby mogła spełnić swoje aspiracje.
Im więcej potrafi i wie każdy pracownik/ca tym lepiej pracuje, a firma ma lepszy zyski. W oczach pracodawcy kobieta stanie się pracownicą, którą warto mieć w swojej firmie.
Projekt przyniesie korzyści również dla przedsiębiorstw, które będą mogły odkryć talenty i zasoby swoich pracownic i dać im możliwość awansów wewnętrznych. Obniży to koszty nowych rekrutacji oraz wdrożenia.

Czas trwania projektu:
01.07.2022 – 01.12.2022

Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!

Projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest monitoring polskich organizacji pozarządowych pod kątem spełnienia przez nie zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadamy min. 500 NGO i opracujemy raport z monitoringu wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi dla organizacji pozarządowych i ich otoczenia. W oparciu o wyniki monitoringu zostaną zrealizowane:

  1. Szeroka kampania informacyjno-promocyjna, której celem jest zmiana świadomości i wzrost wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek ngo z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych.
  2. Kompleksowe działania coachingowo-edukacyjne kierowane do 10 organizacji, które opracują i wdrożą w swoich NGO modelowe procedury antymobbingowe.

Następnie te procedury zostaną zebrane w formie podręcznika, który będzie nieodpłatnie udostępniany innym podmiotom.

W efekcie u min. 520 osób wzrośnie wiedza z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, a min. u 20 000 wzrośnie świadomość problemu.

Czas trwania projektu:
01.09.2021 – 29.02.2024

Kwota dofinansowania:
137 500,00 EUR